Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16.06.15
41304 4
Друкувати
Обране

Спецперевірка: новий Порядок

Автор: Федченко Л., головний редактор

Одночасно із введенням у дію Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» 1 набрала чинності постанова КМУ від 25.05.15 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 2. У цій статті розглянемо основні положення Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком3.

1 Далі за текстом — Закон № 1700.

2 Далі за текстом — постанова № 171.

3 Далі за текстом — Порядок.

Насамперед зазначимо, що постанову № 171 видано відповідно до ч. 1 і 3 ст. 57 та ст. 58 Закону № 1700, що регламентують основні положення щодо проведення спецперевірки.

Кого перевіряти, а кого — ні?

Згідно з Порядком спецперевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком4 (крім випадків, передбачених законодавством), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

4 Далі за текстом — претенденти на посаду.

При цьому посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є:

1

посади, передбачені ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу»

2

посади, віднесені згідно із ст. 25 Закону України «Про державну службу» та ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорії посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

3

посади суддів, прокурорів і слідчих

4

посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців

5

посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів

6

посади керівників, заступників керівників органів влади АР Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя

7

посади керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст республіканського в АР Крим або обласного значення, районів у місті, міст районного значення

Увага! Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції5. Наразі такий перелік ще не затверджений і незрозуміло, які посади увійдуть до нього.

5 Далі за текстом — Національне агентство.

У той же час спецперевірка не проводиться щодо:

1

кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів

2

громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу

3

претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування

4

претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються

5

осіб під час розгляду питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних

Які відомості перевіряти?

Відповідно до Порядку спецперевірці підлягають відомості щодо:

1

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення

2

факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення

3

достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

4

наявності в особи корпоративних прав

5

стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання

6

відношення особи до військового обов’язку

7

наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади)

8

поширення на особу передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони займати відповідну посаду

Проведення спецперевірки

Як і раніше, спецперевірка проводиться за письмовою згодою претендента на посаду на її проведення за формою згідно з додатком 1 до постанови № 171, яка подається разом із заявою про призначення.

У разі конкурсного добору згода подається протягом 3 днів з дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

Увага! У разі ненадання згоди претендента на посаду спеціальна перевірка не проводиться і питання про призначення на відповідну посаду не розглядається.

Порядком встановлено строк, у який має спецперевірка має бути проведена, — він не перевищує 25 календарних днів з дати надання згоди на її проведення.

Для проведення спецперевірки претендент на посаду має подати до відповідного органу:

1

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки

2

автобіографію

3

копію паспорта громадянина України

4

копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені

5

медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я

6

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

7

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)

8

заяву, передбачену ч. 1 ст. 6 Закону України «Про очищення влади»

Важливо

Претендент на посаду в новоутвореному державному органі до моменту утворення у такому органі структурного підрозділу, відповідального за проведення спеціальної перевірки, для проведення перевірки подає документи до Нацдержслужби.

Претендент на посаду подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, визначеному ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», до Національного агентства.

Організацію проведення спецперевірки покладено, звісно, на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа (крім випадків, передбачених Порядком). Для забезпечення організації проведення спецперевірки керівник відповідного державного органу, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ.

А ось і два винятки із зазначеного вище правила:

1

організація проведення спецперевірки щодо претендентів на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або КМУ, покладається відповідно на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України або їх заступників

2

організація проведення спецперевірки у новоутворених державних органах до моменту утворення у таких органах відповідального структурного підрозділу покладається на Нацдержслужбу

Щодо претендентів на посади, стосовно яких спецперевірка вже проводилася: під час призначення в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування вони мають письмово повідомити про це відповідному органу із зазначенням найменування органу, яким було організовано проведення такої перевірки.

Після цього керівник (заступник керівника) державного органу, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від претендента на посаду надсилає запит про надання копії довідки про результати спецперевірки до органу, де проводилася така перевірка.

У свою чергу, відповідний державний орган, орган влади АР Крим, орган місцевого самоврядування протягом 5 робочих днівз дня одержання запиту має надати копію цієї довідки.

Увага! Питання про призначення претендента на посаду розглядається після отримання копії довідки.

Загальна ж процедура проведення спецперевірки виглядає наступним чином.

1) Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спецперевірки орган, на посаду в якому претендує особа, надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить питання її проведення, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду за формою згідно з додатком 2 до постанови № 171.

Запит підписується керівником органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності — особою, яка виконує обов’язки керівника, або одним з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

До запиту додаються копії:

письмової згоди на проведення спеціальної перевірки

всім органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відомостей щодо особи

автобіографії

паспорта громадянина України

документів про освіту, вчені звання та наукові ступені

органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку таких відомостей

медичної довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я

військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

довідки про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)

заяви, передбаченої ч. 1 ст. 6 Закону України «Про очищення влади»

2) Інформація про результати перевірки, підписана керівником органу, який проводив перевірку, а в разі його відсутності — особою, яка виконує обов’язки керівника, або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається у семиденний строк з дати надходження запиту до органу, який надіслав відповідний запит.

Якщо за результатами спецперевірки встановлено розбіжності у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, претендентові на посаду повідомляється про такий факт і йому надається можливість протягом 5 робочих днів надати письмове пояснення та/або виправити розбіжності.

А от якщо за результатами спецперевірки встановлено факт подання претендентом підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на таку посаду, має повідомитипротягом 3 робочих днів про виявлений факт правоохоронним органам та відмовити претендентові у призначенні (обранні) на посаду.

Важливо

У разі встановлення за результатами спецперевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади (в тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені ч. 3 або 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади»), посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на таку посаду, відмовляє претендентові на посаду у призначенні (обранні) на посаду.

Увага! Претендент на посаду, щодо якого за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається таким, що не пройшов спецперевірки.

3) Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спецперевірки за формою згідно з додатком 3 до постанови № 171.

При цьому претендент на посаду, щодо якого проведена спецперевірка, має право ознайомлюватися з довідкою про результати перевірки. У разі незгоди з результатами перевірки претендент на посаду може подати відповідному органу державної влади, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі.

Ці зауваження у семиденний строк з дня їх надходження підлягають розгляду керівником відповідного органу або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків, за результатами якого претенденту на посаду надаєтьсяписьмова відповідь.

Увага! Рішення про призначення (обрання) або відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спецперевірки.Але з цього правила є виняток:

Важливо

Спецперевірка стосовно претендентів на посади в органах місцевого самоврядування, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, проводиться відповідно до Порядку після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Для проведення спецперевірки такі особи протягом 3 робочих днів з дня призначення (обрання) чи затвердження подають до органу місцевого самоврядування передбачені Порядком документи.

У разі ненадання такими особами у встановлений строк згоди на проведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради. Така особа звільняється з посади без прийняття рішення відповідною радою.

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спецперевірки може бути оскаржено до суду.

Інформація про результати спецперевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

Довідка про результати спецперевірки додається до документів, поданих претендентом на посаду, або особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення (обрання) на посаду. Документи, що подані претендентом на посаду для проведення спецперевірки, у разі призначення (обрання) його на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні (обранні) на посаду повертаються претендентові на посаду під розписку.

З цього правила також є виняток: у разі встановлення під час проведення спецперевірки неправдивості поданих претендентом на посаду документів та в інших випадках, передбачених законом, такі документи поверненню не підлягають.

Під час проведення спецперевірки між органами (підрозділами), які її проводять, можуть здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо претендента на посаду. Обмін або передача інформації про претендента на посаду здійснюється структурними підрозділами, відповідальними за проведення спецперевірки, за письмовим розпорядженням керівників (заступників керівників) органів (підрозділів), які проводять перевірку. Особливості взаємодії державних органів та органів (підрозділів), які проводять спецперевірку, під час її проведення, у тому числі щодо претендентів на посади, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих державних органів.

Особливості організації проведення спецперевірки щодо претендентів на посади суддів визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Хто що перевіряє?

Згідно з Порядком перевірка відомостей щодо претендента на посаду під час проведення спецперевірки проводиться:

1

МВС — щодо наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності

2

ДСА — щодо наявності судимості, її зняття, погашення

3

Мін’юстом і НКЦПФР — щодо наявності в особи корпоративних прав

4

Мін’юстом — щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», відомостей про претендента на посаду

5

Національним агентством — щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

6

МОЗ, відповідним органом виконавчої влади АР Крим, структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації — щодо відомостей про стан здоров’я претендента на посаду (в частині перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я)

7

МОН, відповідним органом виконавчої влади АР Крим, структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального закладу — щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання

8

СБУ — щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ)

9

Міноборони, військовими комісаріатами АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя — щодо відношення особи до військового обов’язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ)

Увага! З метою проведення перевірки відомостей про особу або достовірності поданих документів до проведення спецперевірки можуть залучатися інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

Зміни до постанов КМУ

Як було анонсовано на початку статті, постановою № 171 внесено зміни до низки постанов КМУ. Звернемо вашу увагу лише на ті, які будуть цікаві саме посадовцям органів місцевого самоврядування.

Так, зазнали незначних змін Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджений постановою КМУ від 25.05.98 р. № 731 (ср. 031233400) та Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затверджений постановою КМУ від 29.07.99 р. № 1374.

А от Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою КМУ від 15.02.02 р. № 169, відчув на собі більш значні зміни:

1) викладено у новій редакції абз. 2 п. 31:

«Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.»;

2) викладено у новій редакції абз. 2 п. 32:

«Якщо посада державного службовця передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
4
Марік
16.12.2015
Чи повинні проходити спец перевірку новообрані голови сільських рад
людмила
24.03.2016
чи повинні проходити спецперевірку держані реєстратори,які введені в штат сільської ради? Куди подавати документи на спецперевірку-в районні установи чи в обласні?
Наталія
10.03.2017
Чи треба проходити спеціальну перевірку в разі коли переходиш на іншу роботу з держслужби на держслужбу. Працюю держслужбовцем з 1996 року, тоді спецперевірки не існувало, а тепер після проходження конкурсу мені говорять, що перевірка обов'язкова. На разі я намагалася переконати, що відповідно до Закону України Про запобігання корупції ст. 56 п.4 перевірка не проводиться, але кадровика в переконати не можливо. Хто з нас правильно розуміє закон. Дякую.
Василь
11.07.2017
Я, закінчив у 1986 році Краснодарське вище військове училище, пройшов конкурс на посаду державного службовця, спецперевірку пройшов крім департаменту освіти Закарпатської області, тому зо Вони відправили запрос в Краснодар про видачу диплому вже три місяці. Що мені робити!!!
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі